CÁC HẠNG MỤC bao gồm:

  • Lắp đặt hạ tầng mạng LAN, máy chủ lưu trữ tập trung, giải pháp backup dữ liệu tự động.
  • Quản lý khách hàng Spa bằng vòng đeo chip thông minh từ lúc check-in đến lúc check-out.
  • Xử lý bán hàng bằng chip tại các quầy phụ và thanh toán tập trung tại Quầy trung tâm.
  • Phần mềm bán hàng được làm bằng giao diện tiếng Anh (English) và theo yêu cầu.

Leave a Reply