phần mềm quản lý khách sạn
  • Quản lý tài khoản đăng nhập, Phân quyền người dùng trên hệ thống.
  • Thiết lập loại phòng, giá phòng.
  • Hệ thống tính giá phòng tự động cho các loại hình thức ở khác nhau  theo công thức được cài đặt sẵn.
  • Quản lý khách hàng: Quản lý thông tin khách hàng, lịch sử sử dụng của khách hàng.
  • Quản lý thu – chi: các loại thu, chi trong khách sạn. thanh khoản nội bộ.
  • Quản lý lịch sử thu tiền, công nợ
  • Quản lý đặt phòng: Hệ thống đặt phòng linh hoạt, đặt phòng nhanh, dự kiến chi phí cho khách hàng.
  • Quản lý đặt phòng, tính toán phòng trống theo thời gian định trước.
  • Xây dựng chính sách giá riêng theo từng đối tượng nhóm khách khách nhau: Khách đoàn, khách việt, khách nước ngoài.
  • Quản lý chương trình khuyến mãi