Các hạng mục triển khai bao gồm:

  • Kiểm tra, Tư vấn hướng xử lý cho sự cố mạng LAN, Wifi cho toàn bộ văn phòng.
  • Đi lại cáp mạng, Lắp đặt Thiết bị Switch, Wifi tại các tầng. Cấu hình các thiết bị đảm bảo tính ổn định cao cho cả Laptop, Desktop, Máy in.
  • Cấu hình kết nối Internet balancing, phân tách mạng để đảm bảo cho tính bảo mật tại đây.
  • Lập bản vẽ, chuyển giao và hưỡng dẫn vận hành thiết bị cho IT nội bộ.

Leave a Reply