Các hạng mục triển khai bao gồm:

  • Trao đổi, Tư vấn giải pháp kết nối Mace Group Việt Nam với công ty mẹ tại UK.
  • Cấu hình thiết bị Router, Firewall cho thiết lập IP tĩnh để đảm bảo triển khai các service public ra ngoài.
  • Cấu hình mạng WAN kết nối VPN, bảo mật đường truyền để trao đổi dữ liệu nội bộ giữa công ty mẹ và văn phòng tại Việt Nam.
  • Tư vấn giải pháp thiết bị mạng Cisco, Wifi Cloud doanh nghiệp cho VP tại Việt Nam
  • Lập bản vẽ, chuyển giao vận hành thiết bị cho IT toàn cầu.

Leave a Reply