Hỗ trợ bán việc bán vé, xu.

Hỗ trợ cấp phát thẻ game theo hình thức ghi nợ tiền.

Lữu trữ thông tin sử dụng các máy chơi giúp cho việc đánh giá hiệu suất sử dụng của máy cũng như lên kế hoạch bảo trì máy chủ.

Theo dõi, quản lý doanh số chi tiết.

Cho phép quản lý thông tin khách hàng, cấp phát thẻ thành viên trong việc tính lũy điểm. Từ đó giúp cho việc tính thưởng,

tặng quà tương ứng (nếu có).

Đăng Ký Dùng Thử

* indicates required